"Cibril:

— Bana imanı anlat, dedi. Allah Resûlü (sav) dedi ki:

— İman; Allah'a, meleklerine, Kitaplarına, resûllerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere inanmandır."

Cibril hadisinin iman esaslarına dair bölümü yazmaya devam ediyoruz. Allah'a iman konusunu geçen yazımızda bitirdik. İkinci esastan devam ediyoruz.

••

2. Esas: Meleklere İman

Melek

Melek kelimesi elçi, resûl anlamında "e-le-ke" ya da "e-lû-ke" kelimesinden türetilmiştir. Çoğulu "melaike/ملائكة"olarak kullanılır.

Melekler; Allah'ın, bazı vazife ve amaçlar için nurdan yarattığı, kendilerine özel vasıfları bulunan, insanlar ve cinler dışında bir ümmet olan varlıklar olarak tanımlanır.

Kur'ân'da ve sahih sünnette meleklere sürekli olarak vurgu yapıldığını görürüz. Melekler konusu o kadar mühimdir ki yüce Rabbimiz, melekler konusunu imanın temel asıllarına dahil etmiş, Meleklere iman etmeyen ya da onlar konusunda sapık bir itikad sahibi olan insanların mümin olamayacağını beyan etmiştir.

Meleklere İman Nedir?

Meleklere iman; icmalen/genel anlamda meleklerin varlığına, sıfatları ve hususiyetlerine dair İslam'ın bildirdiği asıllara inanmak ve bu konudaki sapkın düşüncelerden berî olmaktır.

Tafsilî olarak, meleklere dair İslam'ın bildirdiği konuları detayları ile bilerek tüm ayrıntılara iman etmektir. İcmali iman, yokluğunda küfrü gerektirir. Dinimizin bildirdiği anlamda meleklere iman etmeyen bir kimse kâfirdir. Tafsilî iman ise ilim ile alakalıdır ve yokluğu veya eksikliği küfrü gerektirmez.

Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

Nurdan yaratılmış, görünümleri güzel varlıklardır. Sürekli Allah'a ibadet eder ve bundan yorulmaz, usanmazlar. Emrettiği hususlarda Allah'a isyan etmezler ve kendilerine emredilenleri eksiksiz yerine getirirler. Erkeklik ya da dişilik ile vasıflanmazlar. İkişer, üçer, dörder… (ya da daha fazla) kanatlı olarak yaratılmışlardır. İnsan suretine girip bu şekilde görünme kabiliyeti kendilerine verilmiştir. Allah'ın kulları olmakla beraber kendi içlerinde bir ümmetlerdir. Sayılarını bilmemiz mümkün değildir. Bunu yalnızca Allah bilir. Melekler aynı zamanda hayâ sahibidir. İnsanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden onlar da rahatsız olurlar.

Meleklerin İsimleri Nelerdir?

Meleklerin sayısını bilmediğimiz gibi -bize bildirilenler dışında- isimlerini bilmemiz de mümkün değildir. İsimleri naslar ile sabit olan melekler:

Cibrîl/Cebraîl

Mikâl/Mikaîl

İsrafîl

Meleku'l Mevt/Ölüm Meleği

Malik

Rıdvan

Münker ve Nekir

Harut ve Marut

Meleklere İmanın Faydaları Nelerdir?

Allah'ın (cc) yüceliği, büyüklüğü ve azameti daha iyi anlaşılır:

"Yüce Allah'ın Arşı taşıyan meleklerinden birini anlatmam için bana izin verildi. (Bu meleklerden birinin) kulak memesi ile omzu arasındaki mesafe yedi yüz senelik bir yoldur." [1]

Meleklerin sayısını yalnız Allah (cc) bilir:

"… Rabbinin ordularını O'ndan başkası bilmez. O, insanlar için ancak bir öğüttür." [2]

Allah'ın kudretinin sınırlarını anlayan kul ise El-Kaviy olan Rabbine daha güzel bir kulluk arz eder, ibadetlerini ve hayatını güzelleştirir.

Mümin, davranışlarına oldukça dikkat eder ve bilir ki hesabını veremeyeceği, azabını çekemeyeceği bir amel, yarın yazıcı meleklerin kaydettikleri defterlerde Allah'a (cc) sunulacaktır:

"Şüphesiz ki üzerinizde gözetleyici (melekler) vardır, şerefli yazıcılar. Yaptıklarınızı bilirler." [3]

Allah'ın (cc) müminlere yardımı ve zaferi için çok farklı kapılar vardır. Allah melekleriyle müminleri destekler. Müminin ayaklarını sabit kılar:

"Hani Rabbin meleklere vahyediyordu: 'Şüphesiz ki ben, sizinle beraberim, iman edenleri sabit kılın. Ben, kâfirlerin kalplerine şiddetli bir korku salacağım. (Öyleyse) vurun boyunların üstüne, vurun onların bütün parmaklarına!' " [4]

 

[1]       .   Ebu Davud, 4727

 

[2]       .   74/Müddessir, 31

 

[3]       .   82/İnfitâr,10-12

 

[4]       .   8/Enfâl, 12